Syventävät opinnot

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet ovat

  • Instrumenttiopinnot
  • Valinnaiset ryhmäopinnot ja lopputyöhön liittyvät muut opinnot

Syventäviin opintoihin sisältyvän lopputyön tekemistä tuetaan oppilaan opintosuunnitelmaan sisällytettävillä muilla opinnoilla, jotka määritellään oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon perusteella. Suuntautumisvaihtoehdot ovat instrumentti, luova tuottaminen tai projekti.

Syventävien opintojen alkaessa oppilas tekee yhdessä opettajien kanssa henkilökohtaisen
opintosuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain opintojen edetessä. Arvioinnilla tuetaan oppilaan taitojen syvenemistä opintojen painottumisen ja lopputyön mukaisesti.

Vuosittaisen arvioinnin yhteydessä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään
suhteessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja syventävien opintojen kokonaistavoitteisiin.

Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä.