Perusopinnot

Syksyn opetus alkaa 16.8.2021

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen oppilaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua.

Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen instrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet.Perusopintojen opintokokonaisuudet ovat

Instrumenttiopinnot (instrumentti- ja yhteismusisointitaidot)

Musiikin perusteiden alkeet (Mupe1 ja Mupe2)

Valinnaiset ryhmäopinnot (mm. luovan tuottamisen taidot)

Perusopinnoissa oppilas ja opettaja määrittelevät lukuvuoden alussa yhdessä tavoitteet
kyseiselle lukuvuodelle. Oppimisen arviointi painottuu jatkuvan palautteen antamiseen siten, että se edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuosittaisen arvioinnin yhteydessä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja edistymistään suhteessa lukuvuoden alussa asetettuihin tavoitteisiin ja perusopetuksen kokonaistavoitteisiin.